Πολυεστερικά γεωπλέγματα ικανά να παίρνουν τάσεις σε μία και δύο διευθύνσεις, για οδοποιίες, σιδηροδρομική, οπλισμό και σταθεροποίηση πρανών, τοίχους αντιστήριξης και γενικότερα για έργα πολιτικού μηχανικού.

Αυξάνουν τη φέρουσα ικανότητα και την ασφάλεια κατά της θραύσης κατασκευών της φέρουσας τοιχοποιίας. Χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του εδάφους σε χωματουργικά έργα και έργα θεμελίωσης.

Τα γεωπλέγματα τοποθετούνται κάτω από στρώματα εδάφους ή μεταξύ αυτών, για τη βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων αυτών των στρωμάτων εδάφους. Αποτελείται από υψηλής ανθεκτικότητας ίνες πολυεστέρα, με μεγάλη ελαστικότητα, πολύ καλές ιδιότητες μακροπρόθεσμης αντοχής, καθώς και χημική και βιολογική σταθερότητα.

Πλεονεκτήματα του γεωπλέγματος RAUGRID για τη σταθεροποίηση επιχωματώσεων εδάφους και κατασκευών φέρουσας τοιχοποιίας:

 • Ομοιόμορφη αύξηση της φέρουσας ικανότητας μέσω κατανομής βάρους
 • Μικρότερος χρόνος κατασκευής μέσω ταχύτερης επιχωμάτωσης φράγματος
 • Εξισορρόπηση καθιζήσεων σε μεγάλη επιφάνεια
 • Μεγαλύτερη ασφάλεια από θραύση
 • Δεν απαιτούνται δαπανηρές εργασίες αντικατάστασης εδάφους
 • Εξοικονόμηση υλικού φέρουσας βάσης
 • Λιγότερο προϊόν εκσκαφής και μικρότερο κόστος μεταφοράς
 • Εξισορρόπηση δευτερογενών καθιζήσεων
 • Κατά κανόνα, δυνατότητα χρήσης αυτοχθόνων εδαφών
 • Μικρότερο κατασκευαστικό κόστος σε σύγκριση με τους συμβατούς τρόπους κατασκευής
 • Αύξηση της ασφάλειας κατά θραύσης πρανούς
 • Δυνατότητα φυσικής διαμόρφωσης
 • Ενισχυμένα πρανή που δεν επηρεάζονται από καθιζήσεις
 • Δυνατότητα εφαρμογής χωρίς ειδικές συσκευές έργων υποδομής
 • Προστασία της ορυκτής στεγανοποίησης από διάτμηση
 • Φιλικό προς το περιβάλλον και ανθεκτικό στη φθορά

Το ευρύ πρόγραμμα προϊόντων επιτρέπει την εξατομικευμένη χρήση:

 • Αντοχή σε εφελκυσμό από 20 – 110 kN/m
 • Πλάτος ρολού 5 m
 • Μήκος ρολού 50 και 100 m
 • Ενίσχυση αναχωμάτων με μεγάλη κλίση (οπλισμένοι τοίχοι)
 • Ενίσχυση φέρουσας επιφάνειας στα οδικά έργα
 • Συρματόσακκος θεμελίωσης για θεμέλια φέρουσας τοιχοποιίας
 • Ενίσχυση φραγμάτων και αναχωμάτων
 • Αντιστάθμιση καθιζήσεων και σταθεροποίηση πρανών κατά την κατασκευή χώρων διάθεσης απορριμμάτων