Ο ορυκτοβάμβακας προσφέρει στα κτίρια θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία (κατηγορία Α1).

Η μόνωση με φυσικό ορυκτοβάμβακα μπορεί να αποσβεστεί σε μικρό χρονικό διάστημα γιατί έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος

Προτείνονται διάφορα προϊόντα για την μόνωση των σοφιτών, στεγών, αεριζόμενων προσόψεων και διαχωριστικών τοίχων.