Για να είναι ολοκληρωμένη η μόνωση ενός δώματος πρέπει να κατασκευασθεί και υγρομόνωση.
Το υγρομονωτικό υλικό θα πρέπει να τοποθετείται πάντοτε πάνω από τα θερμομονωτικά υλικά (τα οποία είναι ευάλωτα στα νερά και τις υγρασίες), καθώς και πάνω από την επιφάνεια των ρύσεων. Αυτό γιατί όταν τα νερά φθάνουν στην επιφάνεια του υγρομονωτικού υλικού, λόγω των ρύσεων, θα κατευθύνονται στα σημεία απορροής των χωρίς να λιμνάζουν και χωρίς να περνούν προς τα κάτω.

Εάν το δώμα δεν είναι βατό, τότε είναι εφικτό το στεγανωτικό υλικό να παραμείνει σαν τελική επιφάνεια. Εάν είναι βατό,τότε το στεγανωτικό υλικό χρειάζεται προστασία από μηχανικές καταπονήσεις. Σ’αυτήν την περίπτωση συστήνουμε χρήση μίας διαστρώσεως πλακών δώματος, στηριγμένων επί ειδικών πλαστικών βάσεων.

Για μία σωστή στεγανοποίηση έχουμε να προτείνουμε τα κάτωθι συστήματα :

Στεγανοποιήσεις δωμάτων με υλικά ασφαλτικής βάσεως (με 1 ασφαλτόπανο)

 1. Καθαρισμός της επιφανείας του δώματος.
 2. Τοποθέτηση PRIMER με ασφαλτικό γαλάκτωμα.
 3. Τοποθέτηση ασφαλτοπάνου 4 έως 4,5 kgrs/m2, με επικάλυψη ψηφίδας ή φύλλου Αλουμινίου.

Στεγανοποιήσεις δωμάτων με υλικά ασφαλτικής βάσεως (με 2 ασφαλτόπανα)

 1. Καθαρισμός της επιφανείας του δώματος.
 2. Τοποθέτηση PRIMER με ασφαλτικό γαλάκτωμα καλυπτικότη-τας 300-500 gr/m2.
 3. Τοποθέτηση ασφαλτοπάνου 3 kgrs/m2, σκέτου και χωρίς επικαλύψεις
 4. Επί του ανωτέρω ασφαλτοπάνου και με την βοήθεια φλογίστρου τοποθετούμε ασφαλτόπανο 4 έως 4,5 kgrs/m2 με επικάλυψη εγχρώμων ψηφίδων και φύλλου πολυαιθυλενίου.

Η παρουσία των ψηφίδων ή φύλλων Αλουμινίου είναι επιβεβλημένη διότι (όταν το δώμα είναι βατό) προστατεύεται το ασφαλτόπανο από τις υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου. Εάν το δώμα δεν είναι βατό, η επικάλυψη του ασφαλτοπάνου δεν είναι απαραίτητο να έχει ψηφίδες ή φύλλο Αλουμινίου.

Η τοποθέτηση γίνεται από υπαλλήλους της εταιρείας μας, που είναι επί σειράν ετών έμπειροι και εξειδικευμένοι.

Στεγανοποιήσεις δωμάτων με υλικά ακρυλικής βάσεως – ACRYPLAST

΄Όταν ο πελάτης έχει την δυνατότητα να τοποθετήσει μόνος του το υλικό, αποφεύγοντας και το κόστος του εξειδικευμένου συνεργείου, προτείνουμε τα παρακάτω:

 1. Καθαρισμό επιφανείας.
 2. Να είναι στεγνή και να μην έχει εγκλωβισμένα νερά και υγρασίες.
 3. Διάστρωση PRIMER με καλυπτικότητα 300-500 gr/m2, με την βοήθεια βούρτσας ρολού ή πινέλου.
 4. Διάστρωση του υλικού ACRYPLAST σε 2 στρώσεις, με καλυπτικότητα συνολικά 2 – 2,5 kgrs/m2.
 5. Το υλικό αυτό δίδει την δυνατότητα της τοπικής επισκευής, σε περίπτωση δημιουργίας μικρού προβλήματος.
 6. Πρέπει να συντηρείται κάθε 2-3 έτη με διάστρωση νέου υ-λικού, με καλυπτικότητα 300-500 gr/m2.

(Η τοποθέτηση του ACRYPLAST είναι πάρα πολύ εύκολη και γι’αυτό υποδείξαμε ότι ο καθένας μπορεί να την πραγματοποιήσει μόνος του).

Στεγανοποιήσεις δωμάτων με μεμβράνες E.P.D.M.

Το υλικό των μεμβρανών αυτών δεν είναι τίποτε διαφορετικό από αυτό που κατασκευάζονται οι σαμπρέλες των αυτοκινήτων.
Η ποιότητα αυτού του υλικού είναι πάρα πολύ υψηλή. Τοποθετούνται με την μέθοδο της πακτώσεως, αφού γίνει με-λέτη ανεμοπιέσεων. Η στεγανοποίηση του υλικού στις επικαλύ-ψεις γίνεται με τριπλή στεγάνωση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα περάσει νερό από πουθενά.

Χρησιμοποιούνται ακόμη 3 συστήματα, όπως :

 1. Το σύστημα B.I.S (Batten In Seam).
 2. Το σύστημα M.A.S. (Mechanically Anchored System).
 3. Συνδυασμός των 1 και 2.