Είναι γνωστό θερμομονωτικό υλικό στην αγορά εδώ και 30 χρόνια.

Ανήκει και στα θερμομονωτικά υλικά δομής κλειστών κυψελίδων. Έχει ένα πολύ καλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) 0,060 kcal / m2hοC, και παρουσιάζει άριστη συμπεριφορά στην απορρόφηση κτυπογενών θορύβων χαμηλών συχνοτήτων (π.χ. θόρυβοι από βάδισμα, κ.λ.π.).

Επειδή είναι τσιμεντοειδούς βάσεως υλικό, έχει πολύ καλή μηχανική αντοχή, και για αυτό χρησιμοποιείται και για υπερυψώσεις δαπέδων. Λόγω της ασυνέχειας στην μάζα του (που συντελείται με τον εγκλωβισμό δισεκατομμυρίων φυσαλίδων κλειστού αέρος) είναι πολύ ελαφρύ υλικό και δεν επιβαρύνει στατικά την οικοδομή στις θέσεις δαπέδων-δωμάτων όπου τοποθετείται.

Χρησιμοποιείται στα δώματα και για τον λόγο δημιουργίας ρύσεων, προκειμένου να κατευθύνουμε τα νερά στις προϋπολογισθείσες θέσεις απορροής των.

Παράγεται επί τόπου στο έργο με αυτοκινούμενα αυτόματα μηχανήματα μεγάλης παραγωγικής δυνατότητας. Αυτό σημαίνει ότι σε 2-3 ημέρες είναι δυνατόν να τελειώσουν οι υπερυψώσεις, τόσο των δαπέδων όσο και η μόνωση του δώματος, μίας μέσου μεγέθους πολυκατοικίας. Η ιδιότητα αυτή καθιστά, πέραν των άλλων πλεονεκτημάτων, πολύ φθηνό (οικονομικά) το ελαφρομπετόν.

Επειδή το υλικό διαστρώνεται με την βοήθεια πήχη και όχι μυστριού, η επιφάνειά του δεν είναι απόλυτα επίπεδη, αλλά έχει μικροανωμαλίες.

Στα δάπεδα εάν η απαίτηση είναι να διαστρωθούν πλακάκια με κόλλα, πρέπει να εξομαλυνθεί προηγουμένως η επιφάνεια με τσιμεντοκονία μικρού πάχους, ώστε να εξαφανισθούν οι ανωμαλίες και μετά να γίνει η διάστρωση. Εάν κολληθούν με κοινή λάσπη δεν θα χρειάζεται η παρουσία τσιμεντοκονίας.

Στα δώματα εάν η απαίτηση είναι να υπάρχει (σχολαστικά) απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, χρειάζεται η παρουσία τσιμεντοκο-νίας και μετά γίνεται η τοποθέτηση της στεγανοποίησης.

Η τοποθέτηση γίνεται από υπαλλήλους της εταιρείας μας,που είναι επί σειράν ετών έμπειροι και εξειδικευμένοι.