Επιβραδυντής Beton

Ο επιβραδυντής ΒΕΤΟΝ είναι ειδικό πρόσμικτο σε υγρή μορφή που χρησιμοποιείται για την επιβράδυνση της πήξης του σκυροδέματος και είναι συμβατός με όλα τα τσιμέντα τύπου Portland.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Περιορίζει στο ελάχιστο τις ρηγματώσεις και τις συρρικνώσεις.
 • Διευκολύνει τη συμπύκνωση του σκυροδέματος.
 • Βελτιώνει την αντλησιμότητα του σκυροδέματος στις αντλίες beton, παρά τη μείωση του νερού.
 • Επιτρέπει τη σκυροδέτηση ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες.
 • Αποφεύγονται οι αρμοί διακοπής σκυροδέτησης υπό κατάλληλες συνθήκες.
 • Δεν περιέχει χλωρίδια ή άλλα διαβρωτικά συστατικά και δεν έχει δράση αερακτικού.
 • Δεν επιβραδύνει την απόκτηση των αρχικών αντοχών του σκυροδέματος, συνεπώς δεν δημιουργείται καθυστέρηση στην αφαίρεση του ξυλοτύπου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 • Για σκυροδέτηση σε υψηλές θερμοκρασίες.
 • Για μεταφορά του έτοιμου σκυροδέματος σε μεγάλες αποστάσεις, χωρίς αυτό να χάνει τις ιδιότητές του.
 • Για βελτίωση της τελικής επιφάνειας του σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Πυκνότητα: 1,14-1,17 Kg/lt
 • pH: 7,0-8,5

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Η συνήθης δοσολογία είναι 0,15 έως 0,45kgr/100kgr τσιμέντου, μπορεί όμως να ποικίλει ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο επιβράδυνσης και καθορίζεται μετά από δοκιμή στην πράξη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

 • Δοχεία 20kgr
 • Βαρέλια 220kgr

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω από 0οC και διατηρείται τουλάχιστον 12 μήνες.

Slow-Concrete.pdf